Menu

Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivad õigusaktid

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) alusel kehtestatud õigusaktid

 1. Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord
 2. Töötajate tervisekontrolli kord
 3. Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine
 4. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord
 5. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord 
 6. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas
 7. Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 8. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
 9. Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 10. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
 11. Kuvariga töötamise töötervishoiu ja -ohutuse nõuded
 12. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord
 13. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord 
 14. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
 15. Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
 16. Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
 17. Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
 18. Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 19. Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 20. Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 21. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas 
 22. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks
 23. Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 24. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord
 25. Kutsehaiguste loetelu
 26. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord
 1. https://www.riigiteataja.ee/akt/107042016004